Regulamin Serwisu i Regulamin Usługi Membership

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU kursy.bogatyfotograf.pl oraz bogatyfotograf.pl , parabezlimitu.pl,

1. INFORMAJCE OGÓLNE, DEFINICJE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego bogatyfotograf.pl, parabezlimitu.pl, malyprodukt.pl prowadzonego przez Question Mark Media Sp. z.o.o z siedzibą w Brzegu, przy ul. Ofiar Katynia 24c/19, 49-300 Brzeg, Wpisanej do KRS, NIP: 7471907418, REGON:368891784, e-mail: agencja.qmm@gmail.com oraz korzystania z dostępnych w nim produktów.
 2. Użyte w niniejszym regulaminie określenia mają następujące znaczenie: 
  1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, składająca Zamówienia i dokonująca zakupu Produktów w Serwisie;
  2. Produkt – produkty fizyczne (materialne), produkty elektroniczne (treści cyfrowe) dostępne w Sklepie;
  3. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://kursy.bogatyfotograf.pl/regulamin;
  4. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem bogatyfotograf.pl oraz kursy.bogatyfotograf.pl, za pośrednictwem którego Klient składa Zamówienia na zakup Produktów oraz z wykorzystaniem którego otrzymuje dostęp do Produktów;
  5. Umowa – umowa sprzedaży Produktów zawarta pomiędzy Właścicielem a Klientem z wykorzystaniem serwisu internetowego Serwisu;
  6. Właściciel – Question Mark Media Sp. z.o.o, z siedzibą w Brzegu, przy ul. Ofiar Katynia 24c/19, 49-300 Brzeg, NIP: 7471907418, REGON: 368891784, reprezentowanym przez Prezes zarządu Paweł Pietrzyk oraz Wiceprezes Zarządu Justyna Bień-Pietrzyk prowadzący sprzedaż za pośrednictwem Serwisu;
  7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy, stanowiące ofertę zawarcia Umowy, określające w szczególności rodzaj i ilość Produktu.
  8. Abonament/subskrypcja – odpłatna Usługa świadczona w modelu subskrypcyjnym polegająca na udzieleniu dostępu Użytkownikowi do wybranej platformy Akademii bogaty Fotograf Membership i Membership Pro do szkoleń, kursów, materiałów o tematyce związanej z Fotografią i Biznesem;

 1. Materiały użyte do prezentacji produktów, tj.: zdjęcia, opisy i inne są częścią Serwisu, stanowią własność jego Właściciela i chronione są prawami autorskimi. Zabrania się ich używania w celach handlowych lub prezentacji w jakichkolwiek mediach bez zgody Właściciela.
 2. Ceny znajdujące się przy Produktach wyrażone są w polskich złotych i podane są w wartościach brutto wraz z podatkiem VAT.

2. KORZYSTANIE Z SERWISU

 1. W celu złożenia Zamówienia na stronie internetowej Serwisu należy dokonać wyboru Produktów, podejmując kolejne czynności techniczne na podstawie wyświetlanych Klientowi komunikatów i informacji zawartych na stronie internetowej Serwisu.
 2. Klient w celu zakupu Produktów zbiera je do tzw. koszyka. Koszyk to element Serwisu, gdzie Klient przenosi Produkty, które zamierza zakupić. Klient w każdej chwili może obejrzeć zawartość koszyka, dodać bądź usunąć Produkty, a także od razu przejść do procesu złożenia Zamówienia.
 3. W toku procesu Zamawiania Klient precyzuje szczegóły Zamówienia takie jak: dane do faktury, adres e-mail do wysyłki Produktu, sposób płatności i inne.
 4. Klient w toku procesu Zamówienia może dokonać rejestracji. Rejestracja może być niezbędna do późniejszego korzystania z Produktów dostępnych bezpośrednio w Serwisie.
 5. Rejestracja Klienta w Serwisie umożliwia zapamiętanie w bazie danych Serwisu danych osobowych Klienta oraz historii jego Zamówień, a także umożliwia dostęp do Produktów elektronicznych.
 6. Podczas rejestracji Klient zobowiązany jest podać unikalne i znane tylko sobie hasło. Proces rejestracji oraz składania Zamówień jest szyfrowany odpowiednim protokołem.
 7. Klient jest odpowiedzialny za nieudostępnianie swojego hasła osobom trzecim oraz ponosi wszelkie ewentualne konsekwencje finansowe i prawne takiego udostępnienia.

3. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia na Produkty przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez złożenie Zamówienia z wykorzystaniem serwisu internetowego Serwisu bądź poprzez wiadomość e-mail kontakt@bogatyfotograf.com. 
 2. Warunkiem niezbędnym do złożenia Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia. Zamówienie z błędnie wypełnionym formularzem może nie zostać zrealizowane.
 3. Wypełniając formularz Klient ma obowiązek podania prawidłowych danych osobowych, adresu e-mail, telefonu kontaktowego, danych do faktury VAT, adresu zamieszkania oraz adresu e-mail do wysyłki Produktu. 
 4. Podany adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego mogą zostać wykorzystane jedynie do kontaktu w procesie realizacji zamówienia, chyba że Klient wyrazi zgodę na kontakt w innych celach (np. newsletter).
 5. Kupujący przed akceptacją Zamówienia zostanie poinformowany o: 
  1. głównych cechach Produktu,
  2. łącznej cenie lub wynagrodzeniu za Produkt wraz z podatkami, a także o ewentualnych opłatach za dostarczenie Produktu oraz o innych kosztach,
  3. możliwości odstąpienia od umowy.
 6. Klient wyraża wolę zawarcia Umowy poprzez naciśnięcie przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub równoważnego.
 7. Złożenie zamówienia nie jest równoważne z zawarciem Umowy, lecz stanowi złożenie oferty zawarcia takiej umowy.
 8. Umowa zostaje zawarta w chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Właściciela, o czym Klient jest informowany poprzez wiadomość e-mail potwierdzającą dokonanie zakupu.
 9. Realizacja Umowy rozpoczyna się w chwili zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym Właściciela bądź przez innego operatora płatności. 
 10. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona może być ograniczona liczba Produktów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Produkty. 

4. CENY, PŁATNOŚCI I DOSTAWA

 1. Wszystkie ceny Produktów podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w Serwisie, wprowadzania nowych Produktów do Serwisu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Serwisu, stosowania unikalnych kodów promocyjnych dostępnych poza Serwisem. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub akcji promocyjnych. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia.
 2. Do każdego zakupu dokonanego przez Klienta dołączany jest dowód zakupu: paragon lub faktura VAT przesyłany drogą elektroniczną. Na żądanie Klienta dowód zakupu zostanie doręczony w wersji papierowej.
 3. Klient może dokonać płatności za zakupione Produkty w następujący sposób: 
  1. Przelewem poprzez system payu 
  2. Płatnością cykliczną/abonamentową za pośrednictwem Payu
  3. Przelewem poprzez elektroniczny system płatności Paypal
  4. Blik
  5. Druczek płatności
  6. zwykłym przelewem bankowym
  7. opłatą rezerwacyjną przelewem bankowym
 4. Płatności są obsługiwane przez spółkę PAYPAL POLSKA SP Z O O z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Emilii Plater 53 00-113 Warszawa (KRS: 0000289372, NIP: 5252406419, REGON: 141108225) oraz PayU SA z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań KRS: 0000274399, NIP: 7792308495 , REGON: 300523444
 5. Zamówienia na Produkty elektroniczne realizowane są po otrzymaniu płatności poprzez wysyłkę Produktu lub instrukcji skorzystania z Produktu w wiadomości email. Wysyłka Produktu następuje niezwłocznie po otrzymaniu płatności, do 24 godzin od chwili otrzymania płatności.
 6. Dostawa Produktów cyfrowych jest darmowa.
 7. Dostawa Produktów fizycznych następuje w sposób wybrany przez Klienta w toku składania Zamówienia. Koszt dostarczenia przesyłki podawany jest Klientowi po dokonaniu wyboru Produktów oraz po dokonaniu wyboru sposobu zapłaty.
 8. Wysyłka Produktów fizycznych następuje niezwłocznie po otrzymaniu płatności, nie później niż w terminie do 10 dni roboczych po otrzymaniu płatności. Do czasu dostawy Produktów fizycznych należy doliczyć czas realizacji dostawy przez podmiot świadczący usługi dostawy. Czas dostawy, jej koszt oraz podmiot świadczący usługi dostawy zostanie podany w toku składania Zamówienia.
 9. Dostawa Produktów fizycznych odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

5. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient może zrezygnować w drodze odstąpienia od Umowy z Produktu lub usługi kupionych w Serwisie w ciągu 14 dni od daty zakupu zgodnie z Ustawą o prawa konsumenta DzU z 2014 r., poz. 827. Uprawnienie to wynika art. 24 niniejszej ustawy.
 2. Klient oświadcza, iż otrzymanie danych do logowania, oraz rozpoczęcie korzystania z portalu po zalogowaniu do programu/kursu i/lub pobieranie plików, i/lub rozpoczęcie odtwarzania plików wideo w portalu właściciela jest jednoznaczne z rozpoczęciem świadczenia Usługi/Produktu/Programu/Kursu i nie przysługuję mu 14 dniowe odstąpienie od Umowy z Produktu lub Usługi zgodnie z art. 38 ww. ustawy. ( nadal w ramach oznaczonych promocją Gwarancja Satysfakcji pod nazwą „MIEJ EFEKTY LUB ZWRACAMY CI PIENIĄDZE „produktów/usług/kursów/programów może skorzystać z odstąpienia zgodnie z warunkami promocji opisanymi w regulaminie i stronach sprzedażowych danego produktu)
 3. Klient może odstąpić od umowy w ciągu 365 dni począwszy od daty jego zakupu w ramach programów oznaczonych promocją Gwarancja Satysfakcji pod nazwą „MIEJ EFEKTY LUB ZWRACAMY CI PIENIĄDZE „, z wyłączeniem dostępu abonametowego z cykliczną płatnością tj. Akademii Bogaty Fotograf: Membership, Memership PRO oraz opcji promocyjnych nieoznaczonych ww. promocją w tym m.in. black friday czy black week lub innych ograniczonych czasowo promocji, w tym Pepper Textures, Pepper Backdrops, Kursy i Szkolenia oraz programy poza standardowymi otwarciami VIP w oknach czasowych, w których oznaczona jest ww. informacja o możliwości odstąpienia i programami dostepnymi za pośrednictwem marki Para Bez Limitu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu wraz z udokumentowanym przebiegiem uczestnictwa w kursie/programie tj. wykonanymi wszystkimi zadaniami domowymi i ich rezultatami, warunkiem koniecznym do wnioskowania o odstąpienie od umowy jest uczestnictwo we wszystkich szkoleniach live, realizowanych w ramach danej edycji, do której dołączył klient na adres siedziby Serwisu lub na adres kontakt@bogatyfotograf.pl, – e-mail podany w Regulaminie.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy w ramach promocji Gwarancja Satysfakcji – „MIEJ EFEKTY LUB ZWRACAMY CI PIENIĄDZE ” Właściciel przeanalizuje udokumentowany przebytego programu/kursu i w ciagu 14 dni poinformuje Klienta o jego uznaniu lub odrzuceniu.
 5. W przypadku zakupu produktu: „Rezerwacji Najniższej Ceny” dostępu do któregokolwiek produktu traktowany jest jako osobny produkt/zadatek i wymaga dopłaty pozostałej umówionej kwoty do maksymalnie 6 miesięcy. Brak wpłaty w tym terminie nie powoduje obowiązku zwrotu zakupu produktu rezerwacyjnego/zadatku.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowa jest uważana za niezawartą.
 7. Właściciel gwarantuje zwrot ceny i kosztów uiszczonych przez Klienta.
 8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 
 9. Wszelkie zwroty należności będą regulowane przez Właściciela nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pomocą takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraził zgodę na inny sposób zwrotu. Zwrot należności nie jest związany z dodatkowymi kosztami.

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

 1. Właściciel ma obowiązek dostarczenia Produktu wolnego od wad.
 2. Treści cyfrowe w tym kursy i szkolenia są dostarczana w formie „jak są”.
 3. Jeżeli otrzymany Produkt jest w jakikolwiek sposób wadliwy, Klient może skorzystać z tytułu rękojmi za wady wobec Właściciela na warunkach określonych w Kodeksie cywilnym.
 4. W przypadku ujawnienia się wady Produktu Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Uprawnienie przysługuje w ciągu dwóch lat od daty doręczenia Produktu.
 5. W celu skorzystania z rękojmi należy złożyć reklamację określającą charakter wady oraz zawierającą określone żądanie.
 6. Właściciel ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania od Klienta reklamowanego produktu wraz z pismem reklamacyjnym.
 7. O wyniku reklamacji Klient zostanie poinformowany w taki sam sposób, w jaki przesłał reklamację.
 8. W przypadku uznania reklamacji wada Produktu zostanie usunięta lub Klient otrzyma nowy Produkt. Jeżeli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania limitu miejsc), Właściciel Serwisu zwróci równowartość ceny Produktu lub obniży cenę.

7. WYMAGANIA TECHNICZNE, FUNKCJONALNOŚĆ I INTEROPERACYJNOŚĆ TREŚCI CYFROWYCH, ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Właściciel świadczy na  rzecz  Klienta usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu zawarcia umowy o dostarczenie Produktów elektronicznych oraz fizycznych oraz korzystania z niektórych Produktów elektronicznych.
 2. Do zawarcia Umowy nie jest konieczne posiadanie konta w Serwisie, lecz może być konieczne do skorzystania z niektórych Produktów elektronicznych. 
 3. Świadczenie usługi dostępu do funkcjonalności Serwisu następuje nieodpłatnie. Nabycie Produktów dostępnych w Serwisie następuje odpłatnie.
 4. Do złożenia zamówienia i skorzystania z funkcjonalności Serwisu, a także do skorzystania z Produktów elektronicznych, konieczne jest: 
  1. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (do dokonywania zakupów w Serwisie),
  2. przeglądarka internetowa uwzględniająca bieżące aktualizacje z włączoną obsługą języka JavaScript,
  3. włączona obsługa cookies w przeglądarce,
  4. dostęp do Internetu,
  5. zainstalowanie aplikacji umożliwiających odczytywanie plików PDF,
  6. możliwość odtwarzania materiałów wideo (do korzystania z niektórych Produktów elektronicznych).
 5. Klient ma prawo złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania Serwisu, wysyłając wiadomość email pod adres kontakt@bogatyfotograf.pl lub listownie na adres Właściciela.
 6. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od jej otrzymania na adres wskazany w reklamacji.

8. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

 1. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies opisane są w Polityce prywatności [https://kursy.bogatyfotograf.pl/polityka-prywatnosci/].

9. PRAWA AUTORSKIE

 1. Właściciel wskazuje, że wszelkie Produkty dostępne w Serwisie chronione są prawem autorskim.
 2. Zabronione jest kopiowanie Produktów i utrwalanie ich w jakiejkolwiek innej formie, dalsze rozpowszechnianie oraz publiczne udostępnianie treści dostępnych w Serwisie, z wyłączeniem dokonywania powyższego w ramach dozwolonego prawem tzw. prawa cytatu.
 3. Wszelkie dalsze rozpowszechnianie treści Produktów bez zgody ich twórcy stanowi naruszenie praw autorskich i może skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną.
 4. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zdobytej wiedzy dostępnej w Produktach oraz nie udziela on jakichkolwiek gwarancji co do skutku ekonomicznego wykorzystania przez Klienta informacji uzyskanych w toku skorzystania z nich.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ogranicza uprawnień konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
 2. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Właścicielem a Klientem, który jest konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, przy czym Właściciel dopuszcza drogę postępowania mediacyjnego. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej lub do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, a także może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem będącym konsumentem a Właścicielem, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.
 3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 4. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Właścicielem a Klientem, który nie jest konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Serwisu.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.08.2019 roku.
 6. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Serwis. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

Regulamin Uzupełniający usługę Abonamentową/Subskrybcyjną Akademii Bogaty Fotograf Membership i Membership PRO.

Akademia Bogaty Fotograf to serwis subskrypcyjny, w ramach którego nasi użytkownicy mają dostęp do treści i materiałów edukacyjnych w formie wideo, audio, tekstowych i innych, przesyłanych za pośrednictwem internetu i wyświetlanych na wybranych telewizorach, komputerach oraz innych urządzeniach połączonych z internetem.

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z naszego serwisu. Terminy „Serwis Akademia Bogaty Fotograf Membership”, „Serwis Akademia Bogaty Fotograf Membership PRO”, „nasz serwis” lub „serwis”, “Members”, “BogatyFotograf użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają serwis prowadzony przez Question Mark Media sp z o.o. , pozwalający na wyszukiwanie i oglądanie Treści oferowanych w serwisie Bogaty Fotograf oraz obejmujący wszystkie usługi i funkcje, rekomendacje i recenzje, witrynę internetową, interfejsy użytkownika, a także wszystkie związane z nimi treści i oprogramowanie.

 1. Członkostwo

  1.1. Członkostwo w serwisie jest automatycznie przedłużane aż do rezygnacji. W celu korzystania z serwisu, użytkownik musi dysponować dostępem do internetu oraz Urządzeniem z obsługą platformy i przekazać nam informacje dotyczące co najmniej jednej Metody Płatności. „Metoda Płatności” oznacza aktualną, poprawną i akceptowaną metodę płatności, którą można później każdorazowo zmienić i która może obejmować płatność z wykorzystaniem konta użytkownika zarejestrowanego w innej firmie. Użytkownik, o ile nie zrezygnuje z członkostwa przed datą rozliczenia, upoważnia nas do pobrania opłaty członkowskiej za następny okres rozliczeniowy przy użyciu wybranej przez siebie Metody Płatności (zob. „Rezygnacja” poniżej).

  1.2. Proponujemy wiele różnych planów subskrypcyjnych, w tym członkostwo oferowane przez inne firmy w związku ze sprzedawanymi przez nie produktami i usługami. W odniesieniu do niektórych planów subskrypcyjnych mogą obowiązywać odmienne warunki i ograniczenia; informacje w tym przedmiocie zostaną przekazane w chwili rejestracji lub w innych udostępnianych użytkownikowi wiadomościach. Więcej informacji na temat członkostwa w serwisie Bogaty Fotograf można znaleźć w naszej witrynie internetowej, klikając łącze „Edytuj Moje Konto” w górnej części witryny po zalogowaniu w serwisie.
 2. Oferty promocyjne. Możemy okresowo przedstawiać specjalne oferty, plany lub członkostwa promocyjne („Oferty”). Uprawnienia do danej Oferty są określane według wyłącznego uznania firmy Question Mark Media sp. z o.o. i zastrzegamy sobie prawo do anulowania Oferty i zawieszenia konta użytkownika, jeżeli stwierdzimy, że użytkownik nie jest do niej uprawniony. Uprawnienia do pewnych Ofert wstępnych mogą nie przysługiwać użytkownikom posiadającym aktualne lub niedawno anulowane członkostwo w serwisie. W celu określenia uprawnień do Oferty możemy wykorzystywać informacje takie jak identyfikator urządzenia, metoda płatności lub powiązany z kontem adres e-mail wykorzystywany przez aktualnych lub niedawnych użytkowników. Wymagania dotyczące uprawnień i inne ograniczenia oraz warunki zostaną przekazane w chwili rejestracji w danej Ofercie lub w innych udostępnianych użytkownikowi wiadomościach.
 3. Rozliczenia i rezygnacja

  3.1. Okres rozliczeniowy. Opłata członkowska za korzystanie z serwisu Bogaty Fotograf jest pobierana przy użyciu wybranej Metody Płatności w terminie płatności podanym przy składaniu zamówienia. Długość okresu rozliczeniowego zależy od rodzaju planu wybranego podczas rejestracji w serwisie (pakiety roczne są odnawiane co pełne 365 dni od daty dołączenia, pakiet miesięczny odnawia się co pełne 30 dni). W niektórych przypadkach termin płatności może ulec zmianie, np. jeżeli nie udało się zrealizować płatności przy użyciu wybranej Metody Płatności, jeżeli użytkownik zmienił plan subskrypcyjny lub jeżeli płatne członkostwo rozpoczęło się w dniu wypadającym poza danym miesiącem. Informacje o terminie ważności dostępu można znaleźć na naszej witrynie internetowej, klikając łącze „Edytuj Swoje Dane” na stronie. Jeśli użytkownik zarejestrował się w serwisie Bogaty Fotograf z użyciem Metody Płatności obsługiwanej przez inną firmę, wówczas informacje dotyczące płatności dla swojego członkostwa w serwisie Bogaty Fotograf znajdzie na koncie tej innej firmy.

  3.2. Metody płatności. W celu korzystania z serwisu Bogaty Fotograf wymagane jest przekazanie nam informacji dotyczących co najmniej jednej Metody Płatności. W przypadku gdy nie możemy skorzystać z podstawowej Metody Płatności w celu pobrania należnej opłaty członkowskiej lub gdy płatność z wykorzystaniem takiej metody jest odrzucana, użytkownik upoważnia nas do pobrania opłaty członkowskiej przy użyciu dowolnej Metody Płatności powiązanej z jego kontem. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie niepobrane, należne kwoty. Jeżeli płatność nie może być zrealizowana ze względu na upływ terminu ważności, brak środków lub z innych przyczyn i jeżeli użytkownik nie zrezygnuje z członkostwa, będziemy mieć prawo do zawieszenia dostępu do serwisu do momentu pobrania opłaty członkowskiej przy użyciu poprawnej Metody Płatności. W przypadku niektórych Metod Płatności zewnętrzny usługodawca może pobierać od użytkownika pewne opłaty, np. opłaty z tytułu transakcji zagranicznych lub inne opłaty związane z obsługą wybranej Metody Płatności. W zależności od wykorzystywanej Metody Płatności na poziomie lokalnym mogą być naliczane obciążenia podatkowe w różnej wysokości. W celu uzyskania szczegółowych informacji użytkownik powinien skontaktować się ze swoim zewnętrznym usługodawcą realizującym daną Metodę Płatności.

  3.3. Aktualizacja Metod Płatności. Metody Płatności można zaktualizować, przechodząc na stronę „Edytuj Swoje Dane”. Możemy też aktualizować Metody Płatności użytkownika przy użyciu informacji przekazanych przez dostawców usług płatniczych. Po dokonaniu aktualizacji użytkownik upoważnia nas do dalszego pobierania opłat członkowskich w odpowiedniej wysokości przy użyciu wybranych Metod Płatności.

  3.4. Rezygnacja. Użytkownik może zrezygnować z członkostwa w serwisie w dowolnym momencie, przy czym dostęp do serwisu Bogaty Fotograf będzie zapewniony do końca okresu rozliczeniowego. Płatności są bezzwrotne: nie zwracamy środków ani nie przyznajemy kredytów z tytułu niewykorzystania w całości członkostwa ani nieobejrzanych treści oferowanych w serwisie Bogaty Fotograf. W celu zgłoszenia rezygnacji należy wejść na stronę „Edytuj Swoje Dane” i wykonać instrukcje przewidziane w przypadku rezygnacji. Rezygnacja z członkostwa powoduje automatyczne zlikwidowanie konta na koniec danego okresu rozliczeniowego. Aby sprawdzić datę likwidacji konta, należy kliknąć „Edytuj Swoje Dane” na zalogowanej stronie użytkownika w serwisie. Jeśli użytkownik zarejestrował się w serwisie Bogaty Fotograf z użyciem Metody Płatności realizowanej przez inną firmę i chce zrezygnować z członkostwa w serwisie Bogaty Fotograf, konieczna może być rezygnacja za pośrednictwem tej innej firmy, np. taka rezygnacja może wymagać użycia witryny tej innej firmy w celu wyłączenia opcji automatycznego odnawiania lub wyłączenia subskrypcji serwisu Bogaty Fotograf.

  3.5. Zmiany cen i planów subskrypcyjnych. Możemy okresowo wprowadzać zmiany planów subskrypcyjnych oraz opłat za usługi, jednak wszelkie tego typu zmiany cen lub planów subskrypcyjnych będą obowiązywać nie wcześniej aniżeli 30 dni po wysłaniu do użytkownika zawiadomienia o tej zmianie.
 4. Serwis Bogaty Fotograf

  4.1. Zarejestrowanymi użytkownikami serwisu Bogaty Fotograf mogą zostać wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z serwisu tylko pod nadzorem dorosłych.

  4.2. Serwis Bogaty Fotograf oraz wszelkie treści oglądane przy jego użyciu są przeznaczone wyłącznie do niekomercyjnego użytku osobistego i nie mogą być udostępniane żadnym osobom trzecim. W okresie członkostwa firma Bogaty Fotograf udziela użytkownikowi ograniczonego, niewyłącznego i nieprzenoszalnego prawa dostępu do serwisu Bogaty Fotograf i do oglądania Treści oferowanych w serwisie. Z wyjątkiem określonych powyżej praw użytkownik nie uzyskuje żadnych innych praw, tytułów własności ani udziałów. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać serwisu w celu publicznego rozpowszechniania.

  4.3. Użytkownik ma prawo oglądać Treści oferowane w serwisie Bogaty Fotograf przede wszystkim w kraju, w którym założył swoje konto, i wyłącznie w obszarach geograficznych, w których oferujemy nasz serwis i w których posiadamy licencję na dystrybucję takich treści. 


4.4. Serwis Bogaty Fotograf jest nieustannie udoskonalany, co obejmuje także poszerzanie biblioteki tytułów szkoleń i kursów. Ponadto przez cały czas testujemy różne aspekty naszego serwisu, np. naszą witrynę internetową, interfejsy użytkownika, usługi promocyjne oraz dostępność Treści oferowanych w serwisie Bogaty Fotograf.


4.5. Pewne Treści oferowane w serwisie Bogaty Fotograf są dostępne tylko w wybranych Pakietach Rocznych, Pakiet Pro, oraz Master uzyskuja dostep do wszelkich treści publikowanych w serwisie. Właściciel zastrzega sobie prawo do wykluczeń w Pakietach Membership rocznym i miesięcznym cyklu płatności.


4.6. Użytkownik zobowiązuje się nie przechowywać, nie powielać, nie rozpowszechniać, nie modyfikować, nie wyświetlać, nie odtwarzać, nie publikować, nie licencjonować, nie oferować do sprzedaży ani nie wykorzystywać treści i informacji zawartych w serwisie Bogaty Fotograf lub uzyskanych za jego pośrednictwem (o ile nie jest to wyraźnie dozwolone w niniejszym Regulaminie), ani nie tworzyć utworów zależnych na bazie takich treści. Użytkownik zobowiązuje się również: nie obchodzić, nie usuwać, nie modyfikować, nie dezaktywować, nie osłabiać ani nie blokować żadnych zabezpieczeń treści w serwisie Bogaty Fotograf, nie używać programów typu „robot”, „spider” czy „scraper” ani innych automatycznych środków uzyskania dostępu do serwisu; nie dekompilować, nie stosować inżynierii wstecznej lub demontażu oprogramowania bądź innych produktów albo procesów dostępnych za pośrednictwem serwisu Bogaty Fotograf; nie wprowadzać żadnych kodów lub produktów, nie modyfikować w żaden sposób treści w serwisie Bogaty Fotograf; ani nie wykorzystywać żadnych metod wyodrębniania, eksploracji czy gromadzenia danych. Ponadto użytkownik zobowiązuje się nie pobierać, nie zamieszczać, nie wysyłać pocztą elektroniczną, nie przekazywać ani nie wysyłać w inny sposób żadnych materiałów, które mogłyby zakłócić, zablokować czy ograniczyć usługi oprogramowania lub sprzętu komputerowego czy też sprzętu telekomunikacyjnego powiązanego z serwisem Bogaty Fotograf, takich jak wirusy lub inne kody, pliki bądź programy komputerowe. W przypadku naruszenia przez użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu lub niezgodnego z prawem lub nieuczciwego korzystania z serwisu zastrzegamy sobie prawo do wyłączenia lub ograniczenia dostępu takiego użytkownika do naszego serwisu.

4.7. Jakość obrazu treści oferowanych w serwisie Bogaty Fotograf może różnić się w zależności od urządzenia. Może również zależeć od wielu innych czynników, jak np. lokalizacja użytkownika, dostępna przepustowość i/lub prędkość łącza internetowego. Dostęp do rozdzielczości HD, Ultra HD lub HDR zależy od parametrów łącza internetowego i możliwości urządzenia użytkownika. Nie wszystkie treści dostępne są w każdej rozdzielczości, takiej jak HD, Ultra HD lub HDR. Domyślne ustawienia odtwarzania przy korzystaniu z sieci komórkowej wykluczają treści w rozdzielczościach HD, Ultra HD i HDR. Minimalna prędkość łącza w przypadku rozdzielczości standardowej (SD) wynosi 1,0 Mb/s, przy czym zalecamy szybsze łącze, by zapewnić lepszą jakość obrazu. W celu oglądania treści w rozdzielczości HD (która jest określana jako rozdzielczość 720p lub wyższa) zaleca się prędkość pobierania co najmniej 3,0 Mb/s na każdy strumień. W celu oglądania treści w rozdzielczości Ultra HD (która jest określana jako rozdzielczość 4K lub wyższa) zaleca się prędkość pobierania co najmniej 15,0 Mb/s na każdy strumień. Użytkownik we własnym zakresie ponosi wszelkie opłaty związane z dostępem do internetu. Aby uzyskać informacje w temacie potencjalnych opłat za transmisję danych, należy skontaktować się z dostawcą Internetu. Czas niezbędny do rozpoczęcia pokazu Treści oferowanych w serwisie Bogaty Fotograf jest uzależniony od wielu czynników, np. od lokalizacji użytkownika, przepustowości sieci w danym momencie, wybranych treści oraz konfiguracji Urządzeń używanych przez użytkownika.

4.8. Oprogramowanie zastosowane do obsługi serwisu zostało opracowane przez firmę Upsell i może być używane tylko do dozwolonego oglądania Treści oferowanych w serwisie Bogaty Fotograf na Urządzeniach z dostępem do internetu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z serwisu może wymagać oprogramowania zewnętrznego, które podlega licencji zewnętrznego dostawcy. 

 1. Hasła i dostęp do konta. Użytkownik, który założył konto w serwisie Bogaty Fotograf i od którego pobiera się opłatę członkowską przy użyciu wskazanej Metody Płatności („Właściciel Konta”) jest odpowiedzialny za każdy rodzaj aktywności generowanej za pośrednictwem tego konta w serwisie Bogaty Fotograf. Aby zapewnić sobie kontrolę nad kontem oraz zapobiec przejęciu konta (np. historii oglądania) przez nieuprawnione osoby, Właściciel Konta powinien sprawować kontrolę nad Urządzeniami z obsługą platformy Bogaty Fotograf, które są używane do uzyskiwania dostępu do naszego serwisu, oraz nie ujawniać nikomu hasła ani szczegółów dotyczących wybranej Metody Płatności. Użytkownik jest odpowiedzialny za aktualizację i poprawność przekazanych nam informacji dotyczących jego konta. Bogaty Fotograf zastrzega sobie prawo do likwidacji lub zawieszenia konta użytkownika, gdy wymagają tego względy ochrony użytkownika, firmy Bogaty Fotograf lub jej partnerów przed skutkami kradzieży tożsamości lub innych nieuczciwych działań.
 2. Postanowienia różne

  6.1. Właściwe prawo. Niniejszy Regulamin podlega przepisom prawa polskiego  i zgodnie z nimi będzie interpretowany. Niniejszy Regulamin nie ogranicza żadnych praw konsumentów do ochrony, które mogą użytkownikowi przysługiwać zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w kraju jego zamieszkania.

  6.2. Niezamówione materiały. Serwis Bogaty Fotograf nie przyjmuje niezamówionych materiałów ani pomysłów dotyczących Treści oferowanych w serwisie Bogaty Fotograf i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne podobieństwo własnych treści lub programów zamieszczonych na dowolnych nośnikach, do materiałów lub koncepcji przesłanych do serwisu Bogaty Fotograf.

  6.3. Obsługa klienta. W celu uzyskania dalszych informacji na temat naszego serwisu i jego funkcji lub pomocy w sprawach dotyczących konta użytkownika zachęcamy do korzystania z centrum pomocy w naszej witrynie. W niektórych przypadkach zaleca się kontakt z Działem obsługi klienta, którego konsultanci mogą zdalnie połączyć się z komputerem użytkownika przy pomocy specjalnego narzędzia. Jeżeli użytkownik nie życzy sobie takiego zdalnego dostępu, ma prawo nie wyrazić na to zgody i w takim przypadku udzielimy pomocy w inny sposób.

  6.4. Rozdzielność postanowień. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, nie będzie to mieć wpływu na ważność, zgodność z prawem i wykonalność pozostałych postanowień.

  6.5. Zmiany Regulaminu. Bogaty Fotograf może wprowadzać zmiany w niniejszym Regulaminie. W przypadku wprowadzenia takich zmian powiadomimy o nich użytkownika co najmniej 30 dni przed ich wejściem w życie.

  6.6. Korespondencja elektroniczna. Informacje na temat konta użytkownika (np. upoważnienia do dokonywania płatności, faktury, zmiany hasła lub zmiany Metody Płatności, wiadomości potwierdzające, zawiadomienia) będziemy wysyłać wyłącznie w formie elektronicznej, np. pocztą elektroniczną na adres wskazany w trakcie rejestracji.

Data ostatniej aktualizacji 26.09.2021

Copyright © 2019-2022 Question Mark Media Sp. z.o.o | Polityka Prywatności | Regulamin